Zásady ochrany soukromí

ÚvodZásady ochrany soukromí

Jaké informace shromažďujeme


Při odeslání poptávkového formuláře jsou povinně vyžadovány pouze údaje nezbytně nutné pro úspěšné vyřízení formuláře (jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefon, obec a PSČ).

Při vyplnění kontaktního formuláře jsou povinně vyžadovány pouze údaje nezbytně nutné pro úspěšné vyřízení formuláře (jméno, příjmení a e-mailová adresa).

Jakým způsobem shromažďujeme informace


Některé informace získáme přímo od vás (vyplněním poptávkového a kontaktního formuláře). Některé zaznamenáváme automaticky (pomocí souborů cookie).

Informace, které získáváme od vás


Shromažďujeme pouze údaje, které se nám rozhodnete poskytnout nebo jsou nezbytně nutné k vyřízení formuláře. Požádáme-li Vás o poskytnutí osobních údajů, nemusíte nám je poskytnout. Případné odmítnutí může mít za následek omezení služeb green-technology.cz nebo nemožnost naplno využívat funkce systému.

Informace, které získáváme automaticky


Automaticky zaznamenáváme různé informace o tom, jakým způsobem používáte službu green-technology.cz, k čemuž využíváme například soubory cookie. To nám mimo jiné umožňuje analyzovat, vylepšovat a zabezpečovat službu green-technology.cz. Tyto data jsou anonymní.

K čemu používáme získané informace


Poskytnuté údaje budou použity pro vyřízení formulářů, apod. Osobní údaje jsou také zpracovávány prostřednictvím elektronické databáze pro jednání nezbytné a úzce spojené s plněním povinností poskytovatele a realizací smlouvy a také případně prostřednictvím třetích subjektů – zpracovatelů osobních údajů zodpovědných za své jednání.

Používání osobních údajů


Osobní informace, které shromažďujeme, nám pomáhají poskytovat a vylepšovat náš produkt a služby s ním spojené. Dále slouží k efektivní komunikaci s Vámi.

Sdílení osobních údajů


Údaje jsou k dispozici pouze poskytovateli, třetím stranám jsou poskytovány jen s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem, vedením účetnictví a plněním dalších zákonných povinností poskytovatele. Žádné další osobě nebudou poskytnuty.

Anonymní informace


Služby na stránkách green-technology.cz používají v rámci zvyšování kvality služeb, personalizace nabídky, sběru anonymních dat a pro analytické účely tzv. soubory cookie. Používáním webu souhlasíte s použitím zmíněné technologie.

Obecné informace


Zpracovatel osobních údajů - Green Technology Products s.r.o. (údaje jsou šifrovány a ukládány na serverech u společnosti ČESKÝ WEBHOSTING s.r.o.)

Provozovatel serverů ČESKÝ WEBHOSTING s.r.o. (servery jsou umístěny v České republice).

Bezpečnost dat


Uživatel a poskytovatel se zavazují vzájemně zacházet důvěrně se všemi podklady a informacemi, které jsou výslovně označeny jako důvěrné, jejichž důvěrnost vyplývá ze zákona, anebo rozpoznatelně nejsou určeny pro třetí osobu.

Aktualizace


Průběžně budeme tyto informace aktualizovat, abychom Vás lépe informovali o tom, jak s osobními údaji nakládáme.

Zpracovatelská smlouva


 1. Poskytovatel je ve vztahu k osobním údajům klientů zpracovatelem dle čl. 28 GDPR. Klient je správcem těchto údajů.
 2. Poskytovatel se zavazuje pro Uživatele zpracovávat osobní údaje v rozsahu a za účelem stanovenými v bodech 3 - 6 této smlouvy. Prostředky zpracování budou automatizované. Poskytovatel bude v rámci zpracování osobní údaje shromažďovat, ukládat na nosiče informací, uchovávat, blokovat a likvidovat. Poskytovatel není oprávněn osobní údaje zpracovávat v rozporu nebo nad rámec stanovený těmito podmínkami.
 3. Poskytovatel se zavazuje pro uživatele zpracovávat osobní údaje v tomto rozsahu:
  1. běžné osobní údaje
  2. zvláštní kategorie údajů podle čl. 9 GDPR
 4. Poskytovatel se zavazuje pro uživatele zpracovávat osobní údaje za účelem poskytování platformy Green Technology Products formou licenční smlouvy.
 5. Osobní údaje je možné zpracovávat pouze na pracovištích Poskytovatele nebo jeho dodavatelů podle bodu 7 těchto podmínek, a to na území Evropské unie.
 6. Poskytovatel se zavazuje pro Uživatele zpracovávat osobní údaje klientů Uživatele, to vše po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Poskytovatelem a Uživatelem a z uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 5 let od ukončení smluvního vztahu).
 7. Uživatel uděluje povolení se zapojením subdodavatele jakožto dalšího zpracovatele podle čl. 28 odst. 2 GDPR, kterým je poskytovatel hostingu ČESKÝ WEBHOSTING s.r.o. Uživatel dále uděluje Poskytovateli obecné povolení zapojit do zpracování dalšího zpracovatele osobních údajů, Poskytovatel však musí uživatele písemně informovat o všech zamýšlených změnách týkajících se přijetí dalších zpracovatelů nebo jejich nahrazení a poskytnout uživateli možnost vyslovit vůči těmto změnám námitky. Poskytovatel musí uložit svým subdodavatelům v postavení zpracovatele osobních údajů stejné povinnosti na ochranu osobních údajů, jak jsou stanoveny v těchto podmínkách.
 8. Poskytovatel se zavazuje, že zpracovávání osobních údajů bude zabezpečeno zejména následujícím způsobem:
  1. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s právními předpisy a na základě pokynů Uživatele, tj. pro výkon veškerých činností potřebných pro poskytování eshopové platformy Green Technology Products formou licenční smlouvy.
  2. Poskytovatel se zavazuje, že technicky a organizačně zabezpečí ochranu zpracovávaných osobních údajů tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití a aby byly personálně a organizačně nepřetržitě po dobu zpracovávání údajů zabezpečeny veškeré povinnosti zpracovatele osobních údajů, vyplývající z právních předpisů.
  3. Přijatá technická a organizační opatření odpovídají míře rizika. Poskytovatel pomocí nich zajišťuje neustálou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost systémů a služeb zpracování, a včas obnovuje dostupnost osobních údajů a přístup k nim v případě fyzických či technických incidentů.
  4. Poskytovatel tímto prohlašuje, že ochrana osobních údajů podléhá interním bezpečnostním předpisům Poskytovatele.
  5. K osobním údajům budou mít přístup pouze oprávněné osoby Poskytovatele a subdodavatelů dle bodu 7 těchto podmínek, které budou mít Poskytovatelem stanoveny podmínky a rozsah zpracování údajů a každá taková osoba bude přistupovat k osobním údajům pod svým jednoznačným identifikátorem.
  6. Oprávněné osoby Poskytovatele, které zpracovávají osobní údaje podle těchto podmínek, jsou povinny zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo jejich zabezpečení. Poskytovatel zajistí jejich prokazatelné zavázání k této povinnosti. Poskytovatel zajistí, že tato povinnost pro Poskytovatele i oprávněné osoby bude trvat i po skončení pracovněprávního nebo jiného vztahu k Poskytovateli.
  7. Poskytovatel bude uživateli nápomocen prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření, pokud je to možné, pro splnění uživatelovy povinnosti reagovat na žádosti o výkon práv subjektu údajů stanovených v GDPR; stejně tak při zajišťování souladu s povinnostmi podle čl. 32 až 36 GDPR, a to při zohlednění povahy zpracování a informací, jež má Poskytovatel k dispozici.
  8. Po ukončení poskytování plnění, které je spojeno se zpracováním, dle bodu 6 těchto podmínek, je Poskytovatel povinen všechny osobní údaje vymazat, nebo je vrátit Uživateli, pokud nemá povinnost uložit osobní údaje na základě zvláštního zákona.
  9. Poskytovatel poskytne Uživateli veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly splněny povinnosti podle této smlouvy a GDPR, umožní audity, včetně inspekcí, prováděné Uživatelem nebo jiným auditorem, kterého uživatel pověřil.
 9. Uživatel se zavazuje neprodleně ohlašovat všechny jemu známé skutečnosti, které by mohly nepříznivě ovlivnit řádné a včasné plnění závazků vyplývajících z těchto podmínek na a poskytnout Poskytovateli součinnost nezbytnou pro plnění těchto podmínek.